۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

عباس داوری: دستمزد کارگران و دروغها و چپاول رژیم

آقای عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملّی مقاومت پس از تبریک سال نوبه سئوالات مصاحبه کننده سیمای آزادی پاسخ گفت. عباس داوری ضمن ارائه آمار تکاندهنده ای از وضعیت اقتصادی کارگران به افشاء دروغهای آشکار وزیر کار روحانی و معرفی بسیار کوتاهی از سابقه او نمود. مشروح این مصاحبه را درزیر مشاهده میکنید.

باسلام به بینندگان سیمای آزادی و همچنین باسلام به کارگران غیور وشریف عید را به شما تبریک میگویم و ازخداوند میخواهم این را منشأ خیر وبرکت برای مردم و بخصوص برای کارگران و زحمتکشان قرار بدهد البته بالاترین خیر و برکت سرنگونی این رژیم پلید است.
مجری  – این روزها بحث تعیین تکلیف حد اقل دستمزدها در رژیم است و اخیراً بحثهایی  درشورایعالی کار رژیم صورت گرفته. لطفاً قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشویم توضیح بدهید که اصلاّ معنی حد اقل دستمزدها چیست و نتیجه بحثی که در شورایعالی کار رژیم صورت گرفته است چه بوده؟
عباس داوری : از همان روز اولی که موضوعی بنام کار بوجود آمده همواره بین کارگر و کارفرما بر سر تعیین دستمزد اختلاف و جنگ وجدال بوده است،  بالاحره سازمان بین المللی کار به این نتیجه رسید که با شاخص هایی حد اقل دستمزد را تعیین کند. حد اقل دستمزد شاخص های مشخصی دارد مانند تورم و چیزهای دیگری که در کشورهای مختلف پیش میاید اما در هر حال مهمترین و عمومی ترین شاخصی که سازمان بین المللی کار تعیین کرده عبارت است از اینکه حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که معیشت یک خانوار چهارنفره را تأمین نماید.
 خود قانون رژیم هم در ماده 41  و بخصوص بندهای یکم  و دوم همان ماده ناظر بر حل همان موضوع است. من از روی متن قانون برای شما میخوانم.
... هر ساله شورای عالی کارمرکب از نمایندگان کارگران ونمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، همه ساله موظف هستند میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند. و حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را تأمین نماید.
وقتی که میگوئیم حداقل دستمزد کارگر، دستمزد پایه است. یعنی اگر کارگر دارای تخصص باشد یا سنوات کاری داشته باشد اینها هم برآن اضافه میشود. شورایعالی کار امسال هم به تعیین حداقل دستمزد کارگران پرداخته که عیناً ازروزنامه وطن امروز میخوانم.
روزنامه وطن امروز: پس از هفت ساعت مذاکره حداقل دستمزد در سال آینده مشمولان قانون کار با 14 در صد افزایش نسبت به سال جاری معادل 8.120.164  (هشتصد و دواده هزار و صد وشصت وچهار تومان) اعلام شد.
مجری – خوب اگر حد اقل اینقدر اعلام شده بنظر میرسد که حداقل دستمزدها نسبت به سال پیش قدری فرق دارد. چون وزیر کار آخوند روحانی هم اعلام کرده که حد اقل دستمزدها بر تورم هم پیشی گرفته است. نظر شما در این باره چیست ؟
عبّاس داوری – علی ربیعی که وزیر کار آخوند روحانی است. یکی از شکنجه گران و یکی از مبتکرین انواع شکنجه در ایران بوده. و الان وزیر کار شده مردم ما و بخصوص کارگران ایران او را خوب میشناسند.حرفهایی زده که بسیار قابل تأمل است.
اولاً مدعی شده که با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش دستمزد از میزان تورم پیشی گرفت. سپس با یک حساب سازی و شارلاتان بازی مدعی میشود که حداقل دستمزد کارگران پارسال یعنی در سال نود سه طوری تنظیم کرده که مجموعش بیش از سی درصد(30%) شد . و بعد ادامه میدهد که همین حداقل دستمزد کارگران برای سال نود و چهار بیش از بیست درصد و نیم (20.5 %) اضافه شد. این رقم سازی ها خیلی شیّادانه است ودروغ بزرگی است. بعد ادامه میدهد که همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی شناخته شده  و قانونی کشور درجلسه  شورا یعالی کارحضور داشتند و پس از ساعتها بحث و گفتگو با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمعبندی رسیدیم.
دروغ های وزیرکار رژیم

عباس داوری: اجاه بدهید دروغهای این شکنجه گر شارلاتان را (وزیرکار رژیم) برای شما مشخص کنم.
دروغ اول – مربوط به حضور کارگران در شورایعالی کار است. رونامه کیهان رژیم چهار روز قبل از اظهارات خود علی ربیعی مینویسد : امسال اولین سال است که کارگران اجازه شرکت در جلسات شورایعالی کار را ندارند. علاوه برآن خبرگزاری تسنیم هم همین گزارش را نوشته و میگوید: پی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین دستمزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت.
  درحالیکه علی ربیعی میگوید با حضور همه طرفها و نمایندگان کارگران.
دروغ دوم – در مورد حداقل دستمزد که میگوید حداقل دستمزد برتورّم پیشی گرفته است. همین روزنامه جوان در همان تاریخ مینویسد: کمیته تعیین دستمزد در جمعبندی نشستها و جلسات خود هزینه معیشت خوار وبار چهار نفره درسال جاری را بالغ بر3.075.000 (سه ملیون وهفتاد وپنج هزار) تومان تعیین کرد. قرار بود محاسبات و تصمیمات این کمیته مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران باشد. پس میبینید بحث 3.075.000 سه ملیون و هفتادوپنجهزار بود . و کارگران را بیرون میکند.
دروغ سوم – که مهمتر از همه است میگویند در سال 94 نسبت به سال 93 مبلغ 389.000(سیصدو نود وهشت هزار) یعنی حدود 400.000 (چهارصدهزار) تومان از قدرت خرید کارگران کم شده است. اینها میگویند برغم تورم 12 درصدی در قسمت خوراکی تورم تأثیر گذار در سایر مؤلفه ها مانند حمل ونقل 40 % ارتباطات 23 % درمان 19 % آموزش 24% بوده است . میبینید چقدر شیّادی و دروغگویی و حساب سازی. میاید حداقل را میگیرد ( حداقل که خورد و خوراک است) البته آنهم خیلی بیشتر از 12% است ولی من به نوشته های خودشان استناد میکنم. میگوید افزایش دستمزدها به تورم پیشی گرفته در حالیکه حمل ونقل (40%) آموزش (24%) و... الّا آخر را حساب نمیکند.حالا که این ارقام رو شده نکته ای را تأکید کنم اینکه در سال 93 و 94 کارگران ما و همینطور مشاوران حقوقی این کارگران زحمات بسیار زیادی کشیدند. ماهها کارکردندمثلا درسال 93 در شهرهای مختلف روی حداقل دستمزدها با محاسبات دقیق و علمی که چه چیز افزایش یافته یا افزایش نیافته آمار و ارقامی را ارائه میکنند که متخصصین رژیم مجبورند قبول کنند. و بدلیل اینکه دستشان پر است توی شورایعالی کار راهشان نمیدهند. دست نمایندگان کارگران بلحاظ آمار و ارقام کاملاً پر است.
مجری – با توجه به نکاتی که اشاره کردید، ازیکطرف کارگران این بررسیهای دقیق و علمی را هم انجام میدهند و ازطرف دیگر این چپاول و غارت رژیم را هم با گوشت و پوست خودشان و خانواده هایشان  احساس میکنند. سردمداران رژیم با این حساب سازیها و دروغها میخواهند چه کار کنند؟
عبّاس داوری – این رژیم ویژگی اش در دروغ و دجّالگری است. همانطور که چپاول و سرکوبی جزو ویژگی این رژیم است. اصلاً برایشان مهم نیست که دروغ بگویند یا مردم بفهمند که دروغ میگویند. حرفهایی که این آدم –علی ربیعی – گفته که افزایش مزد برتورم پیشی گرفته اگردقت کنیم میبینیم که همه تلاششان اینستکه از شدیدترین استثمار و چپاول که در تاریخ نظیر ندارد حفاظت کنند. آمار و ارقامی که ازگوشه و کنار این رژیم بدست میاید میبینیم که در این سی و هفت سال با این مقوله حدّاقل دستمزد چه بر سر کارگران آورده است. خبرگزاری مهر رژیم در تیرماه سال 94 نوشته است که دریافتی کارگران بطور متوسط در سال 94 یکملیون و دویست هزار تومان بود. فرض کنیم که این رقم درست باشد. فرض کنیم. دخل وخرج کارگران در سی وهفت سال گذشته را اگر بگیریم میبینیم که دستمزد کارگران طی این سالها دو میلیون(2.000.000) تومان کسری پیدا کرده است. بعبارت دیگرمعنای این حرف اینستکه اگرحداقل دستمزد امسال را با سال 1357 مقایسه کنیم، بایستی مطابق حرف خود رژیم حداقل دستمزدکارگران بایستی (3.200.000) سه ملیون ودویست هزار تومان باشد. بنا بر این واضح است که وضعیت معیشتی کارگران ما به چه روزی میافتد.

این خبرگزاری  آمار دیگری هم داده، که قابل توجه است. این خبرگزاری مینویسد:
  " در دوران جنگ هیچ افزایشی برای دستمزد وجود نداشت." میبینید خمینی با این جنگ چه بلایی برسر مردم آورده است. درحالیکه مطابق آمار روزنامه جمهوری دراردیبهشت سال 90  قیمت دلار در سال 1357 ده تومان بود در 1367 معادل 99 تومان یعنی 1000 درصد اضافه شده ( ده برابر) اگر همین را شاخص بگیریم که چقدر چپاول کرده اند برای کارگران ما یک ریال هم به دستمزدشان اضافه نکرده اند. اگر تاریخ معاصر را نگاه کنیم هیچکس به اندازه این خمینی ملعون شخصاً به کارگران ما ضربه و ضرر نزده است. اولین کاری که کرد تشکل های کارگری را منهدم کرد. دومین کارش ازبین بردن قانون کاری که مختصراً از کارگران حمایت میکرد را ابین برد. تا زمانیکه زنده بود اجازه نداد در ایران قانون کاری تصویب بشود. پس میبینیم که برسرافزایش حداقل دستمزد کارگرچه آمده است.
علاوه برآن حسن هفده تن معاون وزارت کار رژیم میگوید بین سالهای 1376 تا 1390 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید ( فرض کنید یک کفشی تولید شده، هزینه ای که برای دستمزد تولید این کفش بکار رفته است) از 13% به 5% رسیده است. یعنی مزدی را که قبلا  13% از فروش میگرفته ، الان 5% شده است. یعنی 2.5 برابر کم شده است. یعنی مزد کارگران ما طی 15 سال دو و نیم برابر پائین آمده است.
نکته دیگر اینکه، مطابق آمارهای بین المللی، رژیم ایران یکی از فاسدترین رژیم های جهان است.مطابق همان آمارها میبینیم که حداقل دستمزد بایستی حدود نصف درآمد سرانه ملی باشد. اگر این را معیار قرار بدهیم مطابق آمارهای خود رژیم درسال 1393 درآمد سرانه معادل 13.451 دلار بود. باز مطابق آمارهای خود رژیم در امد کارگران معادل 232 دلار بود که اگر این عدد را در 12 ماه ضرب کنیم عدد 2.784 دلار بدست میاید چیزی که معدل استاندارد است. در حالیکه روزنامه حکومتی جوان در بیست ودوم اسفند 1394 مینویسددر اتحادیه اروپا الگوی تعریف دستمزد را مطابق درآمد سرانه ملی  نگهمیدارد و دستور میدهد که دستمزد پرداختی سالانه نباید ازحدود 50% در امد ملی سرانه کمتر باشد.
  حالا خود شما از این آمارها و ارقام داده شده چه نتیجه ای میگیرید؟
مجری برنامه – با این توضیحاتی که شما دادید بخصوص با افکار و سیاستهای خمینی پلید، نابودی حقوق ونابودی حمایت از حقوق کارگران نتیجه میشود. که از اولین روزهای حکومت این رژیم تا همین امروزاین سیاست چپاول و استثمار رژیم حتی لقمه نان کارگران را نیز از کلویشان بیرون کشیده و حقوقشان را ضایع کرده و این روند سرقبت و چپاول و استثمار پر شتاب تا الان ادامه داشته است.
عبّاس داوری – حرف شما کاملاً درست است ولی اجازه بدهید این نکته را هم اضافه کنم که فقط به گذشته مربوط نمیشود مردم ما در آینده هم بایستی تاوان گذشته را بدهند.
طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه روحانی روز اول دیماه نود و چهاذ گغته است که رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی 540.000.000.000.000 (پانصدوچهل هزار میلیارد تومان است. و بدهی شرکت ملی نفت 60.000.000.000.000 شصت هزار میلیارد تومان است. مجموعه این پول 200.000.000.000 (دویست میلیارد دلار) میشود. یعنی مردم ما الان دویست میلیاردلار بدهی دارند. به چه کسی بدهی دارند؟ به شرکتهای سپاه پاسداران. بدهی به بنیادهای ولی فقیه و شرکاء رژیم دارند. اینها نه تنها گذشته را خورده اند و برده اند بلکه برای آینده هم روی دست مردم ما بدهی گذاشته اند.
به این جهت است که مردم ما به نقطه ای میرسند که اعضاء بدنشان را میفروشند. کلیه میفروشند. مغز استخوان میفروشند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر