۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

کشف کنید و جایزه بگیرید

بد نیست نگاهی به اربابان سالوس و ریا بیاندازید و ببینید که چگونه حرف و عملشان در آشکارترین صورت قابل پنهان کردن نیست. دم خروسی که بجای عبا ازکنار میز بیرون زده است.

به تصویرخامنه ای در پیام نوروزی اش بنگرید. 

آرم شناخته شده جشن نوروز ازهزاران سال قبل با سفره هفت سین شناخته شده است. اما این دجال ضد ایرانی این سنت باستانی را که حاوی فرهنگ دیرپای ایران و ایرانی است به کناری انداخته و اثری از آن نیست. به این دجّالچه که عکس دجّال و روح شیطان را در کنار خود دارد باید گفت همه مردم، این وطن فروشان، خائنان، دزدان و غارتگران را اکنون شناخته اند. این عکس گویا ترین سندی است که نشان میدهد این جنایتکار هم مثل امام دجّالش هیچ احساسی جز تنفر نسبت به ایران و ایرانی ندارد.

روحانی نمای دیگر تبه کار حسن روحانی است که سهم ریاست جمهوری در تقسیم غنائم به او رسیده است؛ این حقّه باز جنایتکار پیام نوروزی خود را در کنار نمادی انداخته است که به ظاهر سفره هفت سین است ولی خودتان به این عکس نگاه کنید ببینید با چه دجّالگری چنین عکسی را انداخته است که هم در ظاهر برای ایرانیان سفره هفت سین مینماید وهم در گروه مرتجعین اثری از هفت سین باستانی نیست. این عکسها به خوبی دجّالگری این دزدان و غارتگران اموال و دارائیهای مردم را نشان میدهد.
اما دجّالگری این دو به گرد دجّالگری رفسنجانی نمیرسد. اگر دجّالگری رفسنجانی را کشف کردید آنرا به اشتراک بگذارید، افشا کنید و جایزه بگیرید. 
  جایزه شما آگاه کردن دیگران از کشف و افشاء یکی دیگر از شاخصهای وقاحت و دجّالیت این آخوند فریبکار است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر